Det kan du bruge SUS til

SUS arbejder med social innovation med brugerne i centrum. Vi er specialiseret i at udvikle sociale løsninger, der skaber bedre livskvalitet for mennesker i en svær livssituation.

Vi har mere end 20 års erfaring med at udvikle sociale løsninger til gavn for udsatte mennesker – i tæt samspil med borgere og professionelle. Vi samarbejder med og løser opgaver for organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

Vi kan fx tilbyde:

sociale-opfindelser

Ideudvikling, samskabelse og skalering

SUS udvikler nye sociale opfindelser, designer sociale eksperimenter og gør gode idéer bedre. Vi skaber og samskaber sociale opfindelser for at udbrede og skalere dem i praksis, så de bliver til reelle sociale innovationer med værdi for det enkelte menneske og for samfundet.

Hvad end det er kortvarige idéudviklingsforløb, omfattende samskabelsesprocesser eller strategisk udvikling af forankrings- og skaleringsmodeller, bidrager vi med kreative inputs, konstruktiv kritik, netværksdannelse og bud på finansieringsmuligheder.

Vi bruger forskellige design- og konkretiseringsværktøjer for at styrke ideen, skabe gennemslagskraft for målgruppen og sikre økonomisk og organisatorisk bæredygtighed. Læs mere om vores programmer målrettet udvikling, realisering og skalering.

CASE IDEUDVIKLING: Comeback Industries
CASE SAMSKABELSE: Langtidsledige tager teten
CASE SKALERING: Cykling uden alder

SUS er en højt værdsat strategisk samarbejdspart for vores ambition i Aarhus om at gentænke den kommunale opgave på social- og beskæftigelsesområdet. På det konkrete plan spiller SUS  en vigtig rolle som inspirator, facilitator og mediator i eksperimenter som ‘Storbylandsbyen’, ‘Mikrolån’ og ‘Langtidsledige tager teten’.

Erik Kaastrup-Hansen, direktør, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune


metodeudvikling-implementering

Metodeudvikling og implementering

SUS arbejder med at forbedre eksisterende metoder og udvikle nye initiativer på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Metoder og initiativer, der giver størst mulig effekt for de børn og voksne, det handler om, og som bidrager til at skabe positiv forandring. Formålet er altid at skabe varige forbedringer. Derfor er vores ambition, at nye metoder og initiativer bliver sikkert implementeret.

Vi samarbejder bredt med borgere, medarbejdere og ledere i kommuner, organisationer og institutioner om at udvikle metoder og få dem til at leve i praksis.

CASE: VEL-TEK – velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte Kommune
CASE: Arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse

SUS har hjulpet vores VEL-TEK projekt med at udvikle en digital, systematisk metode for indsamling af viden om afprøvninger af velfærdsteknologi til børn og unge.

Steen Suhr-Knudsen, projektchef, Gentofte Kommune


analyse-ydelser

Innovativ analyse og evaluering

SUS udarbejder analyser af faglige indsatsområder og gennemfører små og større evalueringer – med fokus på indhold, proces, virkning og udviklingsområder. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder, og vi har gode erfaringer med at inddrage brugere og borgere i evalueringer og kortlægninger.

Vores tilgang til analyser og evalueringer er innovativ. Vi lægger vægt på, at evalueringerne bidrager med ny viden og indsigt til det område eller den indsats, som evalueres. Det kan fx handle om udfordringer, behov hos målgruppen og anbefalinger med sigte på videreudvikling af indsatsen.

CASE: Evaluering af vedligeholdelsesindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri 
CASE: Forundersøgelse om indsatser for sårbare gravide og småbørnfamilier
CASE: Brugernes oplevelse af de psykosociale indsatser

SUS’ udvikling af undersøgelsesdesignet var funderet i stor faglig viden og erfaring med undersøgelser og med området.

Ole Kjærgaard, sekretariatschef, Rådet for Socialt Udsatte


facilitering

Processtøtte og facilitering

SUS har stor erfaring med at skabe og facilitere udviklingsløb. Og solid erfaring med samskabelse mellem borgere, kommuner, foreninger og virksomheder. Vores force er at opbygge rammer og strukturer, der gør det muligt for de enkelte parter at byde ind med præcist det, de er bedst til.

Vi skræddersyr procesforløb, der skaber udvikling og medvirker til forandring for mennesker, der er i en vanskelig livssituation eller har komplekse problemstillinger. Vi involverer brugere og medarbejdere i kreative rammer.

CASE: RådgivningsDanmark
CASE: Mig og min nabo
CASE: Processtøtte til netværkssamråd

RådgivningsDanmark har i opstartsperioden nydt godt af at have sekretariat i SUS, som har varetaget opgaven kompetent. Det har haft stor værdi for os i bestyrelsen.

Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien og bestyrelsesformand i RådgivningsDanmark


strategiudvikling

Rådgivning og strategiudvikling

SUS yder faglig rådgivning med afsæt i vores vidensfelter. Og vi rådgiver om, hvordan man kan arbejde med metoder og processer, der kan skabe bedre vilkår for mennesker i en vanskelig livssituation. Vi er en aktiv sparringspartner, der kan støtte op om både udviklings- og implementeringsfasen.

Vi hjælper også kommuner, organisationer, fonde og andre med at udvikle sociale strategier, organisationsstrategier eller forretningsstrategier med tydelig social bundlinje.

CASE: Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

I forbindelse med udviklingen af Center for Familieudviklings 4-årige strategi har SUS været en overordentlig stor hjælp i forhold til at  sikre en inddragende og gennemsigtig proces, så strategien er blevet nærværende og vedkommende for alle medarbejdere.

Michael Gylling Nielsen, direktør, Center for Familieudvikling