Smaa boerns bornholm lab barn-1240

Tidlig indsats og forebyggelse

I SUS har vi fokus på vigtigheden af at forebygge og sætte tidligt ind, inden begyndende problemer vokser sig store og resulterer i uoprettelige skader.

De første 1000 dage af et barns liv er afgørende for trivsel og livsmuligheder på længere sigt. Det tager vi alvorligt i SUS. Vi samskaber, udvikler og samarbejder om tidlig indsats og opsporing på småbørnsområdet og har her et særligt blik for snitfladerne mellem den sociale og sundhedsmæssige indsats.

Det kan handle om udvikling og koordinering af tværfagligt samarbejde, udvikling eller justering af tilbud, inddragelse af civilsamfundet, tidlig sprogstimulering og meget mere. Omdrejningspunktet er altid, hvordan vi bedst understøtter små nye familier i sårbare situationer med at mestre et helt almindeligt hverdagsliv.

Samtidig har vi fokus på, at forebyggelse og tidlig indsats er afgørende i alle livsfaser. Vi bidrager med rammer for og metoder til at udvikle og udbrede tilgange bredt på socialområdet, som kan mindske en eskalerende problemudviklings skadelige effekter og fremme trivsel. Forebyggelse af konflikter og vold på bo- og opholdssteder er et stort indsatsområde i SUS – Læs mere om konflikter og vold her. Desuden arbejder vi for at fremme en forebyggende og tidlig reaktion bl.a. i forhold til udsatte eller anbragte unge, udsatte grønlændere og i relation til forbedrede livsvilkår for mennesker med psykiske lidelser.

Det kan du bruge SUS til

  • Innovationsprocesser, metode- og organisationsudvikling med fokus på forebyggende, tidlige, helhedsorienterede og tværgående indsatser i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner.
  • Udvikling og evaluering af nye forebyggende og/eller tidlige indsatser gennem involverende processer med brugere/borgere og medarbejdere
  • Facilitering af samarbejde mellem civilsamfund, kommuner og andre relevante organisationer om en forebyggende og tidlig indsats