‘Vi VIL – vi kan forebygge vold’ kom i mål i Køge

Vi vil vi kan


“Mange kolleger følte sig magtesløse. Det var en kritisk situation, og der var mange, der kørte ned psykisk, fordi de ikke kunne rumme en borgers adfærd i det daglige. Det var en kærkommen gave, at vi fik det kursus … der var mange ting, der gik op for os alle sammen. Det har været rigtig godt.”

Sådan siger en af de medarbejdere, der var med i projekt Vi vil – vi kan forebygge vold. Et projekt, som SUS i 2012-13  gennemførte sammen med ældrecentrene Lyngbo, Lynghøj og Nørremarken i Køge Kommune. En del af  beboerne på ældrecentrene har demens, og nogle af dem bliver som følge af sygdommen jævnligt vrede eller aggressive.

Målene er nået

Personalet på de tre ældrecentre  ønskede med projektet at blive bedre til at håndtere dilemmafyldte situationer og forebygge konflikter og voldsomme episoder med både borgere og pårørende. Medarbejderne havde også et ønske om at øge den sociale kapital på arbejdspladsen. Og endelig var det et ønske at bringe personalets sygefravær ned.

Det er lykkedes. Evalueringen af projektet viser blandt andet:

  • De ansatte har fået mere viden om og bedre kompetencer til at forebygge konflikter, trusler og vold.
  • Der er kommet mere åbenhed om konflikter og vold i personalegruppen.  Medarbejderne taler om de svære situationer, reflekterer og finder fælles løsninger i hverdagen og til supervision.
  • Kerneopgaven er kommet mere i fokus.
  • Sygefraværet  er bragt ned med 1,2 % i gennemsnit på de tre ældrecentre.

Kompetenceløft til alle ansatte

Alle ansatte kom på kurser og temadage om konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Personalet arbejdede også med at udvikle den sociale kapital ved at sætte mere fokus på kerneydelsen, højne fagligheden, skabe bedre relationer, øget tillid og bedre samarbejde med borgere, pårørende og internt i personalegruppen.

144 medarbejdere deltog i projektet, flest social- og  sundhedshjælpere og -assistenter, et mindre antal serviceassistenter og sygeplejersker. Beboere og pårørende blev også inddraget.

En gruppe ressourcepersoner – ‘brobyggere’ – havde til opgave at bygge bro til de nye metoder og tilgange. De var garanter for, at projektet blev implementeret undervejs og fremadrettet bliver forankret og fastholdt.

Projektet var finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs mere

Evalueringsrapport Vil VIL – vi kan forebygge vold!, januar 2014
Nyhedsbrev, februar 2014
Blogindlæg: Niv, spark, kritik og rummelighed, marts 2014

Kontakt

[kontakt bbb]