Tidlig indsats og forebyggelse

Sprog og læselyst hos små børn – kortlægning af danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer

Download rapporten her

2021 · 50 sider

Anbragte unge og lystlæsning

Rapporten præsenterer en kvalitativ undersøgelse af brugen af, adgangen til og betydningen af bøger for anbragte unges trivsel og uddannelsesmulighede

0.00 DKK · 2020 · 30 sider

Vidensnotat: Beskrivelse af en model for et kommunalt forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge

Vidensnotatet beskriver otte centrale elementer i en model for et tilbud til unge med psykisk sårbarhed. Desuden beskrives resultaterne af en forudgåen

0.00 DKK · 2020 · 64 sider

Fædre på forkant – Erfaringsopsamling fra fædregrupper i tre kommuner

Publikationen samler op på erfaringerne fra projekt Fædre på Forkant. Projektet har udviklet og afprøvet et koncept for et kommunalt gruppetilbud må

2019 · 34 sider

Vidensnotat: Far og Barn

Udfordringer af far-barn-relationer og gode råd til udvikling af fædreindsatser. Vidensnotatet er udarbejdet for SUS af det tidligere Center for Børne

2019 · 60 sider

Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Erfaringer fra referencekommuner i Partnerskabsprojektet i Socialstyrelsen. Inspiration og illustration.Erfaringsbaseret og praksisorienteret inspira

Januar 2018 · 27 sider

Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier

Temahæftet handler om, hvordan kommuner og civilsamfundsorganisationer kan arbejde med at involvere og engagere fædre i de sociale og sundhedsrettede t

2017 · 27 sider

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

Inspirationskataloget sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multipl

2016 · 35 sider

Nye veje til forældresamarbejde og integration

Et inspirationskatalog om forældreinvolvering og forældresamarbejde i daginstitutioner, hvor mange børn har forskellige sprog- og kulturbaggrunde.

2015 · 28 sider

Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning til unge med handicap

Rapporten beskriver erfaringer og perspektiver fra projekt Ligelyst seksualundervisning til unge med handicap. Og den giver anbefalinger til god seksua

2015 · 42 sider

Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal.I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, d

2014 · 32 sider

Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark

Kortlægning af eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området.Hent som pdfBilag til rapporten: Spørgeskemaer om fødesteders og kommu

2014 · 95 sider

Unges veje ud af ensomhed – evaluering af Ventilen Danmarks projekt ‘Netværk – Sådan!’

Projektet Netværk - Sådan havde til formål at forebygge og håndtere ensomhed blandt unge ved at skabe en bedre integration af indadreagerende unge i

2013 · 138 sider

Seksualpolitik på specialskoler – afsluttende evaluering

Formålet med projekt 'Seksualpolitik på specialskoler' var at styrke specialskolernes fokus på sund seksualitet og skabe en øget opmærksomhed på og

2013 · 54 sider

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs, Udviklingshæmmedes Landsforbunds, seksualrådgivning (august 2009-maj 2012). En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og

2012 · 23 sider

Rosas mor er på psykiatrisk hospital (Udsolgt)

Hæftet handler om, hvordan der kan se ud på en psykiatrisk afdeling, og hvordan mor bliver passet, mens hun er syg. Det handler også om, hvordan Rosa

25 DKK · 2007 · 20 sider

Havet i hovedet

I bogen oplever Tulle sin mors kampe som sindslidende – hvor mors hoved er fyldt af sommerhav og solskin – og skifter til et frådende hav af mørke

25 DKK · 2008 · 38 sider

Hvad er der i vejen? UDSOLGT

Hvad er der i vejen? handler om, hvad det vil sige at have en sindslidelse. Hæftet giver svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som børn og

25 DKK · 2007 · 56 sider

Karl og Emmas mor er blevet rundtosset

Børnebog om at have en mor med en psykisk sygdom.Forfatteren er selv mor og har en sindslidelse. Med bogen ønsker hun at skabe forståelse og inspi

25 DKK · 2007 · 49 sider

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?

Pjece til forældre med sindslidelse. Pjecen er en dansk udgave af den finske publikation ’Miten autan lastani’.Ved køb af 50 ex eller derover k

25 DKK · 2005 · 32 sider

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats for professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Håndbogen præsenterer erfaringer og ideer til en forbedret indsats for gravide med stofmisbrug. Den er udarbejdet som led i projekt Gravid på tværs

2011 · 28 sider

Forebyggelse og håndtering – seksuelle overgreb mod mennesker med psykiske funktionsnedsættelser

Idekataloget giver inspiration til, hvordan kan man arbejde med at forebygge seksuelle overgreb.Hvad man gør, hvis man har mistanke eller viden om,

30 DKK · 2010 · 24 sider

Inspirationskatalog. Fra glatis til fast grund

Inspirationskataloget tager afsæt i projekt Tidlig indsats for nyankomne grønlændere.En række lokale udviklingsprojekter har undersøgt og afprøv

2010 · 24 sider

Bedre tværfaglig indsats – for børn i familier med misbrug eller sindslidelse

Bedre Tværfaglig Indsats (BTI) er en model for, hvordan professionelle kan samarbejde om indsatsen for børn, der vokser op i familier med misbrug eller

2010 · 146 sider

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd når skaden er sket

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap - Gode råd om at se o

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb – nej tak!

Pjecen er skrevet og tegnet til mennesker med udviklingshæmning. Den fortæller om seksuelle overgreb, om hvordan og hvornår, man skal sige nej til sex

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om at se og forebygge overgreb

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd, når skade

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.Hent som pdf

2007 · 194 sider

Kys Frøen – ideer til seksualundervisning på specialskoler

Et idekatalog til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse – med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrun

2007 · 55 sider

Små skuldre store byrder (dvd)

I en blanding af dokumentar og fiktion sætter filmen fokus på, hvad en opvækst og et liv med psykisk syge forældre kan betyde. Filmen giver også bud

200 DKK · 2006

Man skal altid reagere (dvd)

Om at forebygge og håndtere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.Dvd'en indeholder tre autentiske historier om seksuelle overgreb mod menne

50 DKK · 2006
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året