Hent vores udgivelser - Socialt Udviklingscenter SUS

Alle udgivelser

Fædre i udfordrende livsomstændigheders syn på barsel og farrollen

Denne undersøgelse bidrager med ny og dybdegående viden om fædre i udfordrende livsomstændigheders holdninger til og erfaringer med barsel, samt der

2022 · 54 sider

Vidensbilag til Reformkommissonen: Ungefortællinger

I juni 2022 har partnerskabet “En vej til alle” overrakt et indspil til Reformkommissionen med inspiration til kommissionen, beslutningstagere og ak

2022 · 89 sider

Vidensbilag til Reformkommissionen: Analyse af temaer i ungefortællinger

I juni 2022 har partnerskabet "En vej til alle" overrakt et indspil til Reformkommissionen med inspiration til kommissionen, beslutningstagere og aktør

2022 · 35 sider

Et samfund med uforløst potentiale

Det danske uddannelsessystem er en succeshistorie. Aldrig har så mange unge taget en ungdomsuddannelse. Aldrig har så mange taget en videregående udd

2022 · 40 sider

Børneinddragelse. Børneperspektivet i evaluering

SUS har udviklet et børneinddragerkit for foreningen Skolens Venner. Børneinddragerkittet er et evalueringsværktøj, der kan bruges til at indsamle pe

2022 · 23 sider

Natur til et godt liv – Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering

Den natursociale indsats Natur til et godt liv i Svanninge Bjerge stiller naturfagligt personale og faciliteter til rådighed for organisationer og kommu

2022 · 27 sider

Konflikter og vold – en faglig udfordring

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge og hå

200 DKK · 2022 · 200 sider

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt børn og unge med handicap – en evaluering

Fem interesseorganisationer har fået midler af Socialstyrelsen til at udvikle digitalt materiale, der skal styrke børn og unge med et kognitivt handica

2021/22 · 61 sider

Forandring er mulig – SUS jubilæumsskrift og årsberetning 2021

Socialt Udviklingscenter SUS fylder 30 år i 2022. Derfor er udgivelsen her både et jubilæumsskrift, som ser tre årtier tilbage, og SUS' Årsberetning

2022 · 46 sider

Anbefalinger til god kvalitet på botilbud

Indsatskatalog om recovery-orienteret praksis på botilbud i socialpsykiatrien Udgivelsen Anbefalinger til god kvalitet på botilbud – indsatskatalog

2021 · 116 sider

Evaluering: RUM’lighed – Demensvenlighed i almene boligområder

Afsluttende erfaringsopsamling af Alzheimerforeningens projekt RUM’lighed – Demensvenlighed i almene boligområder.Læs evalueringen

2021 · 30 sider

Evaluering: Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed – UIP-projekt

Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhedUdgivelsen er en evaluering af projektet "Modning af forebyggende indsatser til ung

2021 · 147 sider

Fra hjemløshed til egen bolig – med støtte. Hvordan kommune, civilsamfund og unge sammen kan styrke unges overgang til at flytte og blive i egen bolig?

Pjecen sætter fokus på, hvordan kommune og civilsamfund i fællesskab og sammen med den unge kan styrke unges overgang til egen bolig. Der dykkes ned i

2021 · 16 sider

Fra hjemløshed til egen bolig – Unges perspektiver på, hvad de har brug for i overgangen til at få egen bolig

Pjecen præsenterer de unges egne stemmer og erfaringer med at komme i egen bolig. Den formidler deres viden om, hvad der er vigtigt, og hvad der er brug

2021 · 12 sider

Læringsrapport: Meningsfuld beskæftigelse der forandrer

Læringsrapport fra arbejdet med forandringsfortællinger i Aalborg AKTIV 2019-2021Hent rapporten: Læringsrapport - forandringsfortællinger

2021 · 25 sider

Stop hjemløshed – Unges erfaringer

Publikationen udgør et vidensgrundlag, hvor 16 unge, der alle har forskellige erfaringer med hjemløshed, har skabt ny viden om hjemløshed.Hjem til

0.00 DKK · 2021 · 52 sider

Forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder på væresteder, varmestuer og sociale caféer

Pjecen er et dialogredskab til ledere, medarbejdere og frivillige på væresteder, varmestuer og sociale caféer om, hvordan fokus på forebyggelse og h

0.00 DKK · 2021 · 12 sider

Deltagelse som vejen til forandring – 12 eksempler til inspiration

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et casekatalog og et litteraturstudie. Publikationerne har til formål

2021 · 88 sider

Veje til deltagelse for borgere i sociale udsatte positioner – Et litteraturstudie om de teoretiske diskussioner på feltet

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et litteraturstudie og et casekatalog. Publikationerne har til formål

2021 · 49 sider

Ledelse i arbejdet med det voldsomme

Materialet henvender sig til ledere af sociale tilbud, plejecentre og andre steder, hvor der indimellem, jævnligt eller ofte, forekommer voldsomme situa

2021 · 44 sider

Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Publikationen indeholder 10 pejlemærker, der formidler aktuelt bedste viden til medarbejdere og ledelse i bostøtten, bl.a. med fokus på, hvordan hele

2021 · 122 sider

Del din passion – Livgivende møder på tværs af generationer og livsvilkår

Rapporten præsenterer en modelbeskrivelse af, hvordan man kan engagere en bred vifte af frivillige i at være noget for og med unge med afsæt i egne in

2021 · 36 sider

COVID-19 Inspirationskatalog – Rådgivning og støtte til psykisk sårbare under COVID-19

Hvordan yder man støtte og rådgivning til psykisk sårbare, når fysisk samvær ikke er tilladt? Hvilke nye og innovative rådgivningstilgang gav nedlu

2021 · 22 sider

Når frivillige ikke ligner hinanden – Læring om rummelighed i frivilligt arbejde i SydhavnsCompagniet

Rapporten præsenterer en metodebeskrivelse af centrale greb, logikker og tilgange i SydhavnsCompagniets arbejde med at skabe et mangfoldigt frivilligmil

2021 · 35 sider

Sprog og læselyst hos små børn – kortlægning af danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer

Download rapporten her

2021 · 50 sider

Anbragte unge og lystlæsning

Rapporten præsenterer en kvalitativ undersøgelse af brugen af, adgangen til og betydningen af bøger for anbragte unges trivsel og uddannelsesmulighede

0.00 DKK · 2020 · 30 sider

Vidensnotat: Beskrivelse af en model for et kommunalt forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge

Vidensnotatet beskriver otte centrale elementer i en model for et tilbud til unge med psykisk sårbarhed. Desuden beskrives resultaterne af en forudgåen

0.00 DKK · 2020 · 64 sider

Socialt Jobmatch – uformelle jobmesser for langtidsledige

Formålet med metoden 'Socialt Jobmatch' er at gøre det lettere for langtidsledige, udsatte og psykisk sårbare borgere at få et job, selvom de har et

0.00 DKK · 2020 · 21 sider

Ung mellem anbringelse og eget hjem – udfordringer og potentialer

Mange anbragte unge i Danmark mister fodfæste, når de fylder 18 og skal flytte i egen bolig. Manglende relationer og oplevelsen af, at det offentlige s

2019

Det sociale landkort – En kortlægning af aktører og indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland, men der mangler overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbej

0.00 DKK · 2019 · 79 sider

Unge som erfaringseksperter – Inspiration til involvering og samskabelse

Bikubenfonden og SUS har samarbejdet med en gruppe tidligere anbragte unge om at forstå, hvad der er brug for at gøre anderledes, hvis færre unge med

0.00 DKK · 2019 · 28 sider

Fædre på forkant – Erfaringsopsamling fra fædregrupper i tre kommuner

Publikationen samler op på erfaringerne fra projekt Fædre på Forkant. Projektet har udviklet og afprøvet et koncept for et kommunalt gruppetilbud må

2019 · 34 sider

Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren

I temahæftet fortæller otte forskellige arbejdspladser om, hvordan de arbejder med at forebygge vold - sammen med borgerne - og hvad de får ud af det.

0.00 DKK · 2019 · 32 sider

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløseDownload som pdf 

0.00 DKK · 2019 · 97 sider

Risiko, tryghed og trivsel – Forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering

Temahæftet præsenterer nogle af de meste anvendte redskaber til at vurdere risiko og kortlægge, hvad der kan skabe mest mulig tryghed, trivsel og mest

0.00 DKK · 2019 · 15 sider

Arbejdsvold, trusler og chikane i fritiden – guide til forebyggelse og håndtering (pjece)

Guide til forebyggelse og håndtering.Download som pdf

0.00 DKK · 2019 · 6 sider

Vidensnotat: Far og Barn

Udfordringer af far-barn-relationer og gode råd til udvikling af fædreindsatser. Vidensnotatet er udarbejdet for SUS af det tidligere Center for Børne

2019 · 60 sider

Læring forebygger voldsomme episoder

Hæftet præsenterer tilgange og metoder, som kan være virksomme, når vi ønsker at lære af voldsomme episoder - som medarbejdere, i personalegruppen

0.00 DKK · 2019 · 27 sider

Langtidsledige tager teten

Projekt "Langtidsledige tager teten" har afprøvet, hvordan brugen af personlige, borgerstyrede budgetter virker i forhold til at få langtidsledige kont

2018 · 44 sider

Digital sikkerhed for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Pjecen sætter fokus på, hvordan mennesker med kognitive funktionsnedsættelser bruger internettet, og hvad der gør dem sårbare overfor krænk

2019 · 16 sider

Relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus

Resultater, erfaringer og metodebeskrivelse fra pilotprojektet "Familien arbejder sig frem" i Aarhus Kommune, 2016-2018.Med inspiration fra relatione

2019 · 84 sider

Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Erfaringer fra referencekommuner i Partnerskabsprojektet i Socialstyrelsen. Inspiration og illustration.Erfaringsbaseret og praksisorienteret inspira

Januar 2018 · 27 sider

Fra fængsel til frihed – erfaringsopsamling

Fra Fængsel til Frihed har afprøvet metoden netværksrådslagning for indsatte.Projektet er  gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS og Café

December 2017 · 28 sider

Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier

Temahæftet handler om, hvordan kommuner og civilsamfundsorganisationer kan arbejde med at involvere og engagere fædre i de sociale og sundhedsrettede t

2017 · 27 sider

Mikrolån Århus – fra arbejdsledig til selvstændig. Et review af mikrolånsforløb

Download som pdf 

2017 · 34 sider

Vold og magt og når det ikke går så galt. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Orion

"I Orion taler vi om leve- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Vi kan ikke skille det, vi gør for arbejdsmiljøet, fra tilgangen til og samarbej

2017 · 28 sider

Tryghed for borgere og ansatte. Voldsforebyggelse på ældreområdet

Temahæftet præsenterer anerkendte metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd h

2017 · 24 sider

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

Inspirationskataloget sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multipl

2016 · 35 sider

Kom Videre Mand

Afsluttende rapport for projektet Kom Videre Mand, som har udviklet et selvhjælpstilbud målrettet mænd med sociale, sundhedsmæssige eller psykiske pr

2016 · 29 sider

Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale

2016 · 46 sider

Storbylandsbyen: Erfaringer og anbefalinger 2015

Rapporten bygger på de oplevelser og de erfaringer, beboere og medarbejdere har gjort sig, da kastede sig ud i at finde ud af, hvad der skal til for at

2015 · 16 sider

Postkort fra Storbylandsbyen

Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fælless

2016 · 21 sider

Storbylandsbyen: Værdier og erfaringer 2014

Storbylandsbyen i Aarhus bygger på tanker om inklusion, fællesskab og godt naboskab. Denne rapport samler op på de første erfaringer fra etableringen

2014 · 44 sider

Storbylandsby på tegnebrættet – 11 anbefalinger

Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fælless

2016 · 8 sider

Social IT i kommunen

Guiden er udviklet med afsæt i projektet Implementering og spredning af social IT. Den giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at spr

2016 · 35 sider

Evalueringsrapport 2015 – Et spørgsmål om netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv

Rapporten sætter fokus på brugerdreven idegenerering og præsenterer tre innovationsplatforme: Fremtidslab, Madborgerskab og Borgerstyrede budgetter.

2015 · 90 sider

Nye veje til forældresamarbejde og integration

Et inspirationskatalog om forældreinvolvering og forældresamarbejde i daginstitutioner, hvor mange børn har forskellige sprog- og kulturbaggrunde.

2015 · 28 sider

Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Temahæftet sætter fokus på robusthed på arbejdspladsen. Det kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang – med

2016 · 32 sider

Boligliv i balance – Det sociale løsningskatalog

Realdania har sat gang i projektet Boligliv i balance, der er på jagt efter forandringskraften i  udsatte boligområder.Med Vollsmose og Værebro P

2015 · 94 sider

Brug af digitale redskaber i dagtilbud – resultater fra praksisnær forskning

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen har sat gang i forskningsprojektet Forskning i og praksisnær afdækn

2015 · 28 sider

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

2015 · 19 sider

Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning til unge med handicap

Rapporten beskriver erfaringer og perspektiver fra projekt Ligelyst seksualundervisning til unge med handicap. Og den giver anbefalinger til god seksua

2015 · 42 sider

Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende. Materialet indeholderen introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerindd

2015 · 41 sider

Social IT katalog – spændende produkter og løsninger inden for social IT

Kataloget giver et overblik over apps, platforme og projekter – og et blik på fremtidens sociale IT.  Udarbejdet i samarbejde med Living IT LabHe

2015 · 52 sider

Platform for brugerindflydelse – mod mere viden

Slutrapport fra projekt Platform for brugerindflydelse.Projektet havde til formål at formidle viden om brugerindflydelse i sociale tilbud, og at ins

2015 · 19 sider

Risikovurdering – en introduktion

Temahæftet introducerer risikovurdering i forhold til borgere på sociale tilbud mv. Det bygger på temahæftet Risikovurdering – et bidrag til voldsf

2015 · 16 sider

Social Kritik – temanummer om sociale eksperimenter

Social+ har redigeret tidsskriftet Social Kritik nr. 42, juni 2015. OBS - temanummeret er desværre udsolgt – prøv biblioteket.Læs blandt andet,

2015

Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal.I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, d

2014 · 32 sider

Vi gør det sammen! Brugerinddragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold

11 arbejdspladser – 10 bo- og beskæftigelsestilbud og 1 jobcenter – fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i at forebygge konflikter

2015 · 35 sider

Redskabs- og metodekatalog – idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne konkrete og handlingsorienterede ide

2015 · 33 sider

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overbl

2015 · 10 sider

Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstegården

2014 · 12 sider

Guide til mere brugerindflydelse

Guiden ønsker at inspirere medarbejdere og ledere på sociale tilbud til at begynde eller fortsætte arbejdet med brugerindflydelse. Guiden er blevet ti

2014 · 21 sider

Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark

Kortlægning af eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området.Hent som pdfBilag til rapporten: Spørgeskemaer om fødesteders og kommu

2014 · 95 sider

Inspirationskatalog i resonans

Erfaringer gode, råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien.Hent som pdf.Se også rapporten Resonans – når rela

2014 · 26 sider

Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overbl

2014 · 13 sider

Resonans – når relationer får liv

Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien.Evaluering af projekt ’Resonans - d

2014 · 100 sider

Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse

Download Risikovurdering - et bidrag til voldsforbyggelseSe også temahæftet Risikovurdering – en introduktion.

2014 · 52 sider

Guide: IT-frivillige i kommunen

Guiden giver inspiration til kommuner, der vil arbejde med IT-frivillige på sociale tilbud for borgere med funktionsnedsættelser.Hent som pdfEk

2014 · 14 sider

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Mennesker med både sindslidelse og misbrug har ofte har brug for flere indsatser og støttetilbud - på tværs af kommuner og regioner. Især de mest ud

2013 · 97 sider

Velfærdsteknologi på socialområdet

En optegning af velfærdsteknologi på socialområdet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante pro

2013 · 29 sider

Erfaringsopsamling Sommerferiepuljen 2009-2012

Rapporten opsamler erfaringerne fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets Sommerferiepulje 2009-2012.Sommerferiepuljen støtter frivillige org

2013 · 20 sider

Unges veje ud af ensomhed – evaluering af Ventilen Danmarks projekt ‘Netværk – Sådan!’

Projektet Netværk - Sådan havde til formål at forebygge og håndtere ensomhed blandt unge ved at skabe en bedre integration af indadreagerende unge i

2013 · 138 sider

Seksualpolitik på specialskoler – afsluttende evaluering

Formålet med projekt 'Seksualpolitik på specialskoler' var at styrke specialskolernes fokus på sund seksualitet og skabe en øget opmærksomhed på og

2013 · 54 sider

Guide: Social IT i kommunen. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

Guiden giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at sprede og implementere social IT – informations- og kommunikationsteknologi – ti

2013 · 30 sider

Vi gjorde OGSÅ noget ved volden

Seks døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger har i projekt Arbejdspladslaboratorier II (2012-13) arbejdet med at forebygge og nedbring

2013 · 24 sider

Vi gjorde noget ved volden

12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud har i projekt Arbejdspladslaboratorier I (2011-12) arbejdet med at forebygge og nedbr

2012 · 21 sider

Afdækning af social IKT i Danmark – Afsluttende rapport

Socialt Udviklingscenter SUS har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en landsdækkende afdækning af arbejdet med social IKT på bosteder

2012 · 87 sider

Evalueringsrapport: Projekt mikrolån 2.0

2012 · 20 sider

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs, Udviklingshæmmedes Landsforbunds, seksualrådgivning (august 2009-maj 2012). En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og

2012 · 23 sider

Brugerindflydelse på dagsordenen

Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning.Kataloget er udarbejdet som led i projekt Når beboerne sætt

2012 · 30 sider

Når din pårørende er blevet ramt på sit arbejde

Det kan være svært at være pårørende til en nærtstående, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold på arbejdspladsen. Pjecen her giver g

2013 · 4 sider

Den Koordinerende Kontaktperson

“Den Koordinerende Kontaktperson” er en ny arbejdsmetode i Københavns Kommunes socialforvaltning. Socialt Udviklingscenter SUS har bistået med at u

2013 · 36 sider

Sociale opfindelser og social innovation UDSOLGT

Bogen udfordrer begrebet social innovation og den sociale innovations vilkår i Danmark. Den skaber klarhed over de mange begreber, der er i spil, når m

75 DKK · 2013 · 168 sider

Projekt implementering af ny teknologi. 11 casestudier

Sociale medier som Skype og YouTube giver mennesker med handicap mulighed for et større netværk, øget selvbestemmelse og livskvalitet. Det viser 11

2012 · 87 sider

Mikrolån – for arbejdsledige i Danmark. Principper, forudsætninger og metoder

Socialt Udviklingscenter SUS og Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune har lavet denne håndbog som inspiration til kommuner, der ønsker at arbej

2012 · 12 sider

Rosas mor er på psykiatrisk hospital (Udsolgt)

Hæftet handler om, hvordan der kan se ud på en psykiatrisk afdeling, og hvordan mor bliver passet, mens hun er syg. Det handler også om, hvordan Rosa

25 DKK · 2007 · 20 sider

På vej – mod mere brugerindflydelse

På vej – mod mere brugerindflydelse er et rejsemagasin. Om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse gennem livet med hjælp

2011 · 36 sider

Med ADHD på arbejde. Information til medarbejdere i jobcentre

Mange unge med ADHD har svært ved at få et job – og holde fast i det.Pjecen fortæller kort om ADHD, og hvordan sagsbehandlere og jobkonsulenter

2011 · 8 sider

Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme

Dette er den afsluttende rapport for projektet "Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme". Projektet blev påbegyndt i januar 2010 og afsl

2011 · 46 sider

Havet i hovedet

I bogen oplever Tulle sin mors kampe som sindslidende – hvor mors hoved er fyldt af sommerhav og solskin – og skifter til et frådende hav af mørke

25 DKK · 2008 · 38 sider

Hvad er der i vejen? UDSOLGT

Hvad er der i vejen? handler om, hvad det vil sige at have en sindslidelse. Hæftet giver svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som børn og

25 DKK · 2007 · 56 sider

Karl og Emmas mor er blevet rundtosset – UDSOLGT

Børnebog om at have en mor med en psykisk sygdom.Forfatteren er selv mor og har en sindslidelse. Med bogen ønsker hun at skabe forståelse og inspi

25 DKK · 2007 · 49 sider

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?

Pjece til forældre med sindslidelse. Pjecen er en dansk udgave af den finske publikation ’Miten autan lastani’.Ved køb af 50 ex eller derover k

25 DKK · 2005 · 32 sider

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug – hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes de

2011 · 32 sider

Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger

Kortlægningen omfatter:Omfanget af mennesker med udviklingshæmning med kræft Vanskeligheder og behov hos mennesker med udviklingshæmning i f

2011 · 14 sider

Udviklingshæmmet og kræftramt. Erfaringer fra otte bosteder i Danmark

Hæftet beskriver erfaringer fra otte bosteder, der har oplevet en eller flere beboere blive syge af kræft. Medarbejdere og pårørende fortæller om de

2011 · 16 sider

Medier i øjenhøjde. Evaluering af ULF’s medieværksted

Rapport fra evalueringen af projekt Idé og demokratiprojektudvikling af ULF’s mediearbejde.Medieværkstedet blev udviklet af ULF, Udviklingshæmme

2011 · 37 sider

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats for professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Håndbogen præsenterer erfaringer og ideer til en forbedret indsats for gravide med stofmisbrug. Den er udarbejdet som led i projekt Gravid på tværs

2011 · 28 sider

Fremtidens socialpsykiatri – nye roller og veje

Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri præsenterer i dette oplæg udfordringer indenfor tre væsentlige temaer i forhold til udviklingen af den socialps

2009 · 12 sider

Idékatalog. Teknologi til mennesker med funktionsnedsættelser

Kataloget giver ideer og gode råd til, hvordan medarbejdere og beboere på bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser kommer i gang med at arbejd

2011 · 36 sider

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten formidler resultaterne af Socialt Udviklingscenter SUS’ undersøgelse om mennesker med sindslidelse og misbrug.SUS har undersøgt, hvor m

2011 · 93 sider

Vidensbase. Indsatser for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten præsenterer en viden om mennesker med sindslidelse og misbrug: om målgruppen, behov for støtte og behandling samt effektive indsatser.Do

2011 · 60 sider

Tilsyn i praksis

En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet.Hent som pdf

2010 · 67 sider

Forebyggelse og håndtering – seksuelle overgreb mod mennesker med psykiske funktionsnedsættelser

Idekataloget giver inspiration til, hvordan kan man arbejde med at forebygge seksuelle overgreb.Hvad man gør, hvis man har mistanke eller viden om,

30 DKK · 2010 · 24 sider

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Resumé af litteraturstudie

Pjecen er et delvist resume af bogen ’Seksuelle overgreb på mennesker med handicap’ – et litteraturstudie fra 2001.Pjecen samler resultaterne

30 DKK · 2010 · 12 sider

Inspirationskatalog. Fra glatis til fast grund

Inspirationskataloget tager afsæt i projekt Tidlig indsats for nyankomne grønlændere.En række lokale udviklingsprojekter har undersøgt og afprøv

2010 · 24 sider

Fra Grønland til Danmark

Pjecen indeholder personlige fortællinger om savn, rodløshed og usikkerhed – og om nye muligheder. Fra syv grønlændere, der på hver sin måde har

2010 · 20 sider

HØRT – Brugerinddragelse kan forebygge vold på arbejdspladsen

Pjecen giver inspiration til, hvordan man kan inddrage brugerne i at forebygge vold på arbejdspladsen.Den indeholder en række eksempler fra praksis.

2009 · 24 sider

Hvad sker der nu? En forundersøgelse af indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnose

Publikationen omhandler en undersøgelse af indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnose foretaget for Landsforeningen SIND.Hent som pdf

2009 · 115 sider

Bedre tværfaglig indsats – for børn i familier med misbrug eller sindslidelse

Bedre Tværfaglig Indsats (BTI) er en model for, hvordan professionelle kan samarbejde om indsatsen for børn, der vokser op i familier med misbrug eller

2010 · 146 sider

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd når skaden er sket

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap - Gode råd om at se o

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb – nej tak!

Pjecen er skrevet og tegnet til mennesker med udviklingshæmning. Den fortæller om seksuelle overgreb, om hvordan og hvornår, man skal sige nej til sex

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om at se og forebygge overgreb

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd, når skade

30 DKK · 2010 · 12 sider

En pause fra virkeligheden. Evaluering af Girltalk.dk

Hent som pdf

2009 · 108 sider

Dette er ikke en blå bog

Dette er ikke en blå bog er et tilbud til dig, som interesserer dig for leg i organisationen. Find inspiration til samarbejdet med dine kolleger og til

100 DKK · 2009 · 62 sider

Violence at workplace

This booklet contains Danish experiences in preventing and coping with violence and aggression at workplaces in Denmark, within the social and health car

2007 · 32 sider

Inklusionsstrategier for mennesker med sindslidelse

Hæftet sammenfatter drøftelserne fra et seminar om inklusion, som Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri holdt i 2006.Hent som pdf

2007 · 12 sider

Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.Hent som pdf

2007 · 194 sider

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på

2009 · 32 sider

Vi skal jo hjælpe hinanden. Frivillige med udviklingshæmning (dvd) UDSOLGT

Filmen viser fire historier om frivillige besøgsvenner i Nordsjælland. De frivillige er med i et projekt, hvor mennesker med udviklingshæmning udføre

2008 · 56 sider

Vi skal jo hjælpe hinanden. Frivillige med udviklingshæmning

”Vi skal jo hjælpe hinanden”. Så klart kan det forklares, hvorfor man udfører frivilligt socialt arbejde. Ordene er Leos. Leo er 60 år, bor i Nor

2008 · 25 sider

Man kan forære en tanke væk

Magasinet er en evalueringen af Familieklubberne i Danmark.Centralt i familieklubbernes arbejde er inddragelsen af hele familien i bestræbelsen på

2007 · 69 sider

Ungdomsliv med behandling – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med

2007 · 28 sider

Ungdomsliv og fritid – Unge med sindslidelse

Magasinet er en del af en serie på fire.Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med

2007 · 32 sider

Ungdomsliv med mentor – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabilitering. Unge med sindslidelse Ungdoms

2007 · 24 sider

Kys Frøen – ideer til seksualundervisning på specialskoler

Et idekatalog til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse – med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrun

2007 · 55 sider

respekt6000 – erfaringsopsamling

respekt 6000-kampagnen (2001-04) havde til formål at udbrede kendskabet til frivilligt socialt arbejde og motivere flere unge mellem 18 og 30 år til at

100 DKK · 2005 · 38 sider

Rum og trivsel

Et inspirationshæfte om arkitektur, pædagogik og voldsforebyggelse i botilbud for mennesker med handicap.Hæftet er desværre udsolgt.

150 DKK · 2005 · 60 sider

Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V72

Denne rapport ser på en del af det samlede projekt V72.Rapporten ser på kapaciteten, det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien

2005 · 130 sider

Ungdomsliv med rehabilitering – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med

2007 · 24 sider

Jeg gjorde det – du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse

Publikationen fortæller om netværksrådslagning som metode og om erfaringerne fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning på tre boformer for hj

2006 · 36 sider

Netværksrådslagning – Erfaringer, fortællinger og refleksioner fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning for hjemløse

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsarbejde om netværksrådslagning for hjemløse på tre boformer: Skjoldbo i Esbjerg, Sølyst i Horsens og

2005 · 64 sider

No. 13 (en handicap-kultur-stafet-kanon)

Denne handicap-kultur-stafet-kanon er udgivet i forbindelse med den 2. internationale handicapfilmfestival den 20.-24. november 2006 i Kolding.I kanone

2006 · 16 sider

Når det gør ondt indeni: Epilepsi og sindslidelse?

Temahæfte til personale på botilbud, værk- og væresteder, til hjemmevejledere og de mange andre på det sociale og sundhedsfaglige område.Mennes

30 DKK · 2005 · 31 sider

Socialt udsatte grønlændere – veje til integration

Pjece om arbejdet med socialt udsatte grønlændere.Hent som pdf

2005 · 2 sider

Der er plads til os derude – Brugernes mulighed for beskæftigelse uden for dagtilbuddets rammer

Undersøgelsen omhandler mennesker med udviklingshæmning og deres mange ønsker til deres hverdagsliv. Den sætter fokus på én af mulighederne for at

2005 · 90 sider

Hvor gik særforsorgen hen, da den gik ud?

Ord og billeder fra Socialministeriets konference i anledning af særforsorgens udlægning, 2005.Om udfordringer og løsninger for fremtidens handica

2005 · 32 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykisk syge med udviklingshæmning

Dette temahæfte er beregnet på det sundhedspersonale, der får kontakt til et menneske med udviklingshæmning, som har en sindslidelse eller personligh

30 DKK · 2005 · 35 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner

Ved forkølelse eller halsbetændelse er kroppen syg. Ikke alle sygdomme er sådan. Ved nogle sygdomme kan det gøre ondt indeni, uden at kroppen er syg.

30 DKK · 2002 · 11 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed

Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødve

30 DKK · 2002 · 23 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykofarmaka og udviklingshæmning

Psykiske lidelser rammer også mennesker med udviklingshæmning. Hver tredje menes at lide af en psykisk forstyrrelse, der kræver behandling. En af beha

30 DKK · 2002 · 35 sider

Der skal to til en tango

Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog.Download Der skal to til en tango. 

2005 · 299 sider

Man skal rumme lidt kaos i sig for at blive en dansende stjerne

Denne rapport formidler erfaringerne fra otte projekters arbejde med at kvalitetsudvikle eksisterende metoder samt afprøve nye metoder og indsatsområde

2004 · 65 sider

Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationer ‘Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv’

Formålet med støttepersonprojektet var at få erfaring med støttepersoner til mennesker med psykisk handicap, så de kan få og/eller fastholde en til

2005 · 52 sider

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv,

2004 · 42 sider

Brugerinddragelse i praksis. De gode eksempler

Publikationen handler om brugerinddragelse i praksis for mennesker med udviklingshæmning. Den giver eksempler på brugerinddragelse sådan, som de er ud

2004 · 20 sider

Kvalitet og Udvikling – i formidling af frivilligt socialt arbejde (2. halvleg)

Magasinet indeholder historier om nogle af de projekter, som deltog i et kvalitetsudviklingsprojekt (2002-2004) sat i gang af Socialministeriet.Downl

2003 · 38 sider

Kvalitet og Udvikling – i formidling af frivilligt socialt arbejde (1. halvleg)

Avisen præsenterer otte projekter, som deltog i et kvalitetsudviklingsprojekt (2002-2004), sat i gang af Socialministeriet. 

2003 · 16 sider

Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdig

2003 · 21 sider

Lovovertrædere med udviklingshæmning

Rapport fra en undersøgelse af, hvordan den sociale system reagerer over for udviklingshæmmede lovovertrædere med dom.Rapporten er udarbejdet for

2003 · 106 sider

Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning

Hent som pdf

2003 · 20 sider

God praksis i daginstitutioner. Børn med psykisk syge forældre

Magasinet omhandler et udviklingsprojekt om børn med psykisk syge forældre, som SUS, Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Solrød Kommuner gennemførte samm

2003 · 28 sider

Mangfoldighedens Café

Poul Bøgh i Mangfoldighedens Café – en fortælling om omsorg, overraskelse og omtanke i frivilligt socialt arbejde.I 1991 åbnede Café Paraplyen

2002 · 24 sider

Jeg kalder det mit hjem

Tredje evalueringsrapport fra Erhvervs- og Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.Hent som pdf

2002 · 40 sider

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet, 1998 -2002. Med fokus på brugernes, pårørendes og personalets er

2002

Vold som udtryksform: Tjek på kriseplanen

Erfaringer viser, at det er muligt at begrænse den vold og de trusler om vold, som medarbejdere og brugere eller beboere i social- og sundhedssektoren k

2002 · 7 sider

Webhåndbog om brugerinddragelse

Webhåndbogen giver inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen med brugerne. Håndbogen præsenterer overvejelser om brugerinddragelse, beskriver k

2002 · 122 sider

Billeder af boligen og hjem

Anden rapport om Erhvervs- og Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.Hent som pdf

2002 · 75 sider

Den særlige balancekunst at bo

Rapporten præsenterer de første interview med aktørerne i By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særlige grupper. Forsøgets, som blev indl

2001 · 59 sider

Landsbymodellen i Storbyen

Byudviklingsprojektet Landsbymodellen i Storbyen blev gennemført i 1997 i samarbejde med Århus Kommune og Forsorgshjemmet Østervang. Formålet var at

1998 · 36 sider

Sociale opfindelser

Rapporten kommer omkring social innovation, sociale problemer og ikke mindst idéudvikling og social fantasi. I rapporten bliver du fx introduceret til:

2010 · 103 sider

Vidensnotat: Sårbare far-barn-relationer

Vidensnotat udarbejdet for SUS af det tidligere Center for Børneliv i projekt Til Gavn for Barnet.Download som pdf.

2016 · 48 sider

RAMT- om voldsforebyggelse på arbejdspladser (dvd)

I en blanding af dokumentar og fiktion sætter filmen fokus på vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren.Filmen ret

100 DKK · 2007

Små skuldre store byrder (dvd)

I en blanding af dokumentar og fiktion sætter filmen fokus på, hvad en opvækst og et liv med psykisk syge forældre kan betyde. Filmen giver også bud

200 DKK · 2006

Man skal altid reagere (dvd)

Om at forebygge og håndtere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.Dvd'en indeholder tre autentiske historier om seksuelle overgreb mod menne

50 DKK · 2006

Den livgivende relation – en film om macthning

Det er med kontakt som med musik, ofte mærker vi med det samme, om der er genklang. Men ét er, hvad vi selv fornemmer, når vi møder andre mennesker,

100 DKK ·

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om tegn på overgreb

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak!  Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap - Gode råd om at se

30 DKK · 2002 · 11 sider

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap – et litteraturstudie

Mennesker med handicap har en forøget risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb...Det er konklusionen på en gennemgang af udenlandsk litte

100 DKK · 2001 · 148 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året