tidlig literacy kelli-mcclintock-unsplash 11. september 2019

Alle børn skal have adgang til tidlig støtte til sprog og læsning

Ulige muligheder for at udvikle sig sprogligt og socialt gør, at nogle børn sakker uopretteligt bagud tidligt i livet. Socialt Udviklingscenter SUS og Egmont Fonden sætter gang i et nyt initiativ, der skal afdække, forbedre og sprede indsatser, som understøtter tidlig sprogudvikling, gode læsevaner og trivsel hos børn i familier med begrænsede ressourcer. 

At kunne bruge og lege med sproget i de første leveår er afgørende for, at børn trives, udvikler sig positivt og klarer sig senere i livet. Sprog og kommunikation er grundlaget for, at børn lærer, opnår viden og selvforståelse. Og den sproglige udvikling hænger tæt sammen med børns deltagelsesmuligheder i hverdagen.

Børn i udsatte familier er ulige stillet, når det gælder sprogudvikling og læsevaner, blandt andet fordi de ikke har samme adgang til bøger som andre børn. Uligheden opdages typisk, når barnet begynder i skole – og den varer ved.  Det vil Egmont Fonden og Socialt Udviklingscenter SUS gerne ændre ved brug af tidlig literacy, der handler om at skabe det bedste afsæt for barnets sprog og sproglige forståelse. Og om at understøtte den sproglige og kommunikative udvikling, der sker, inden barnet begynder i skole og skal lære at læse og skrive.

– For Egmont Fonden er det afgørende, at alle børn får en tryg og udviklende start på livet. Det indebærer, at de får læst højt, og at de leger med sproget. Desværre oplever langt fra alle børn dette. Det vil vi gerne tage et medansvar for at ændre. Derfor er vi glade for at støtte Socialt Udviklingscenter SUS, siger direktør i Egmont Fonden, Henriette Christiansen.

Inddrager børnefamilier

Socialt Udviklingscenter SUS vil i det kommende halvår kortlægge danske og udenlandske indsatser om småbørns sproglige udvikling. Målet er at forbedre og sprede eksisterende tiltag med fokus på tidlig literacy – og at udvikle nye initiativer målrettet de børn, der har de største behov. Sammen med småbørnsfamilier, fagfolk og nøgleaktører på området vil SUS komme med anbefalinger og ideer til at videreudvikle indsatser, der understøtter bedre tidlig sproglig og socio-emotionel udvikling og grundlæggelse af gode læsevaner hos 0-6-årige børn i udsatte familier.

Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS, siger:

– SUS har et stærkt fokus på tidlig indsats, og vi har stor erfaring med at involvere de familier, det handler om. De første år i børns liv er helt specielle i forhold til læring. Der findes meget viden og flere gode sprogunderstøttende initiativer rundt om i landet, men det er vigtigt at sætte skub på, at få den viden bredt ud, så initiativerne kan være til gavn for alle familier, også dem, der ofte ikke selv opsøger tilbuddene. Vi mener fx, der er et uudnyttet potentiale i bl.a. at inddrage frivillige i samarbejdet om at understøtte mindre børn med sproglige udfordringer i at udvikle deres kompetencer.

Læselyst, læseleg og læseheste

Egmont Fonden støtter allerede flere indsatser, der handler om at lade bøgerne komme i fokus i kampen mod den sociale ulighed: Læs for Livets initiativ ’En god begyndelse’, der bidrager til øge adgangen til bøger og læselysten hos små børn der er anbragt og i socialt udsatte familier. HOME-STARTs frivillignetværk, som rykker ud til familier, der har brug for støtte, og motiverer forældrene til at læse højt for deres børn. Og Mary Fondens initiativ LæseLeg, der bygger på metoden “dialogisk læsning”, hvor den klassiske historieoplæsning udvides og bliver til en dialog i stedet for en monolog. Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Lejre Kommune været med til at etablere et korps af frivillige læseheste, der læser højt for børn i kommunens daginstitutioner.

Kortlægning og arbejdet med at udvikle anbefalinger løber fra august 2019 til juni 2020. Egmont Fonden støtter kortlægning og ideudvikling med 1 mio. kr.

Kontakt

Egmont Fonden: Kommunikationschef, Marie Andergren, tlf. 2491 5652, maa@egmontfonden.dk

Socialt Udviklingscenter SUS: Direktør Vibeke Normann Andersen, tlf. 9135 6202, vna@sus.dk

—-

FAKTA: Sprog, læsevaner og trivsel

Fortrolighed med bøger og læsning i hjemmet kan fremme sprogforståelse, ordtilegnelse og ordlæsning hos små og mindre børn og desuden hjælpe børn og unge med at klare sig godt i skolen.

  • Der er en tydelig social forskel i adgang til bøger. De socioøkonomisk mest udsatte familier har færrest bøger i hjemmet.
  • Over tid er der blevet flere børn og unge med adgang til få bøger i hjemmet, dels i fattige familier (fra 18 pct. i 2009 til 30 pct. i 2017), dels i familier, hvor mor ikke har en uddannelse ud over grundskolen (fra 13 pct. i 2019 til 21 pct. i 2017).
  • Blandt unge, der som 3-årige havde ringe sprogevner, er andelen, som ikke består 9. klasses eksamen, mere end dobbelt så stor sammenlignet med andre unge.
  • Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen.
  • Børn, der oplever flere udfordringer ved skolestart, har mindre sandsynlighed for senere at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Børns færdigheder sent i barndommen er i høj grad bestemt af, hvordan de tidligere har klaret sig. Omkring halvdelen af de børn, der ligger i bunden i 2. klasse, ligger også i bunden i 8. klasse. Forskellene ses allerede i børnehaven.
  • Den tidlige udvikling er stærkt påvirket af forældrenes baggrund, flest børn med kortuddannede forældre ligger i bunden.

Kilder: Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2018. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 2018. Livsduelighed. Notat. SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2016. Trivselsudfordringer ved skolestart – et langtidsperspektiv. VIVE, 2019. Børns udvikling af sproglige færdigheder har social slagside. Rockwoolfondens forskningsenhed, 2019. En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi. Danmarks Biblioteksforening. Tænketanken Fremtidens Biblioteker, 2019.

FAKTA: Tidlig literacy

Literacy er vores ressourcer og færdigheder til at afkode, forstå og anvende bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegninger, billeder og andre symboler som et middel til at forstå verden og til at udtrykke os.  Vi udvikler og anvender vores literacy i det samfund, vi er del af, via den uddannelse, vi tager. Og vi  tilegner os literacy i de sociale og kulturelle sammenhænge, vi indgår i.

Begrebet tidlig literacy refererer til børn i alderen 0-6 år.

Kilde: Nationalt Videncenter for Læsning