Per Holm Årsberetning

SUS 25 år og stadig fuld af livskraft

2016 blev igen et år med meget stor aktivitet i SUS. Med næsten 60 store og små projekter og konsulentopgaver fik vi sat en række fingeraftryk på det sociale udviklingsarbejde i Danmark og fik udbygget vores mange gode netværk og samarbejdsrelationer.

Vi har arbejdet med og på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Vi har haft fokus på at skabe nye løsninger for og sammen med mennesker med komplekse problemer. Og fokus på at udfordre systemer, der skaber barrierer for nytænkning.

Vi har samarbejdet med mange gode mennesker fra kommuner, frivillige organisationer, regioner, virksomheder, ministerier, borgere i lokalsamfund, fonde og foreninger.

Mød nogle af dem i årsrapporten her, og hør om, hvordan vores arbejde skaber værdi for dem.

Vi har haft fokus på at skabe nye løsninger for og sammen med mennesker med komplekse problemer. Og fokus på at udfordre systemer, der skaber barrierer for nytænkning.

Lad mig dykke ned i et par af de områder, som har haft særlig stor opmærksomhed i 2016:

Vold på bosteder

Vold på bosteder for sårbare mennesker har fyldt meget i den offentlige debat ovenpå flere tragiske drab og mange daglige trusler og voldstilfælde. SUS’ landsækkende initiativ Vold som Udtryksform har i 2016 gennemført en lang række aktiviteter omkring forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

Vold som Udtryksform er finansieret af satspuljemidler fra Beskæftigelsesministeriet, og vi har i projektperioden bidraget med inspiration til forebyggelse af vold på mange arbejdspladser: gennem udviklingsforløb i ’arbejdspladslaboratorier’, temadage, med sammenfatning og formidling af ny viden, med en undervisningsbog til uddannelser på social- og sundhedsområdet, med temahæfter med solid  viden om forebyggelse, med metodeudvikling og meget mere. Projektets bevilling udløber i 2017, men vi arbejder og håber på, at det vigtige arbejde kan fortsættes med en ny fireårig bevilling fra 2018.

Collective impact – en ny tilgang

Nedbrydning af siloer, bedre tværgående samarbejde, borgerindflydelse på beslutninger i lokalsamfundet – og i udsatte familier – fremhæves stadig oftere, som nogle af de store udfordringer i den offentlige sektor. Der synes langsomt, men støt at opstå konsensus blandt politikere, ledere og medarbejdere i de offentlige systemer om at arbejde ud fra nye forståelser af opgave- og organisationsudvikling, herunder også med et større fokus på direkte involvering af borgere.

Et bud på en sådan ny tilgang er collective impact. Tilgangen er udviklet i USA og Canada og anvendes til at håndtere og løse komplekse sociale problemer, som man hidtil ikke er lykkes med. Og dette med stor succes i udlandet.

I collective impact samler man alle relevante aktører og interessenter for i fællesskab og med hver organisations kompetencer at udvikle nye tilgange og løsninger. Det involverer foreninger, erhvervsliv, kommune, boligselskaber, skoler, lokale ildsjæle og ikke mindst de berørte borgere, der sammen udvikler en vision for indsatsen og sætter fælles mål.

SUS har gennem et par år – sammen med Helsefonden, Den A.P. Møllerske Støttefond og Lauritzen Fonden – været inspireret af collective impact. Vi deltager aktuelt i afprøvning af tilgangen i samarbejde med fire kommuner i Danmark: Helsingør, Lejre, Kalundborg og Esbjerg.

Vi arbejder i de fire kommuner under overskrifterne Bryd den negative sociale arv, Ulighed i Sundhed og Bekæmp børnefattigdom.

Relationel velfærd

Hvordan kan udsatte borgere og deres familier få større indflydelse på og ejerskab til den hjælp og støtte, de får fra det offentlige? Kan borgernes adgang til selv at prioritere, hvordan selv mindre beløb anvendes, bidrage til større involvering og nye handlemønstre i familierne? Kan kommunale medarbejdere udvikle nye interventionsformer for støtte, hvor 80 % af deres arbejdstid anvendes ude og sammen med borgerne og kun 20 % til administrativt arbejde? Det er forsøgt i flere kommuner i England – og med overraskende gode resultater. Med udgangspunkt i begrebet relationel velfærd har man her opfundet en ny og anden måde at arbejde sammen med udsatte borgere og deres familier.

SUS er meget inspireret af denne tænkning og har sammen med Aarhus Kommune sat gang i to projekter, Langtidsledige tager teten og Familien arbejder sig frem. I det første kan ca. 100 langtidsledige borgere i Aarhus Kommune modtage op til 50.000 kr. til selv at finde nye veje til at komme i beskæftigelse. I det andet deltager en række sårbare familier i nye samarbejdsformer med kommunale medarbejdere, hvor fokus er på familiens drømme og visioner for et bedre liv. Det handler om empowerment og om at (gen)finde ressourcer og relationer. For alle mennesker har værdi, og alle mennesker har drømme om det gode liv. Så følg udviklingen af disse projekter på SUS’ hjemmeside.

Og alt det andet …

SUS har været en aktiv spiller på en lang række andre temaområder: med udvikling af Social IT, med projekter på frivilligheds- og civilsamfundsområdet, med støtte til at opbygge brancheorganisationen RådgivningsDanmark, med at afprøve netværksrådslagningsmodellen i danske fængsler i samarbejde med foreningen Exit, med nye initiativer for en tidlig forebyggende indsats og meget mere! Så gå på opdagelse på vores hjemmeside og bliv inspireret til dit eget daglige arbejde.

25 år med sociale opfindelser og skæve ideer

Nu er vi så godt på vej ind i SUS´ 25 års jubilæumsår. Det er nemlig 25 år siden, at Carsten Andersen og jeg – i en kælder i Randersgade – etablerede Socialt Udviklingscenter SUS. De første par år var vi medfinansieret af Socialministeriet, siden fortsatte vi selv som en almennyttig uafhængig non-profit forening. En forening, der stadig er fuld af livskraft. Det har været en spændende rejse med mange dygtige mennesker ombord og flotte resultater, som vi er stolte af.

Men der er desværre fortsat rigtig meget at tage fat på. Alt for mange sårbare og udsatte mennesker lever på samfundets skyggeside. Nye tal fra Danmarks Statistik fortæller historien om, at mere end 44.000 medborgere i Danmark lever i fattigdom. Mange mennesker med handicap, med psykiske lidelser, hjemløse, flygtninge og indvandrere, udsatte børn og unge, som er i en sårbar livssituation, har brug for vores hjælp og støtte til at få fodfæste.

Sociale opfindelser, nytænkning og skæve ideer har været vores varemærke i SUS´ første 25 år – vi agter at fortsætte ad den vej længe endnu

De har som alle andre krav på at blive behandlet med respekt, med troen på at alle mennesker har drømme og visioner for deres liv og kan mobilisere ressourcer til at udvikle sig. Og de har brug for en fremstrakt hånd, der inviterer til samarbejde og indflydelse på tilbud og muligheder.

SUS er kendt for at gå nye veje – en tidligere statsminister har sagt om os: “SUS er sådan nogen, der kravler gennem tornede buskadser, i stedet for at gå den lige og kendte vej”. Sociale opfindelser, nytænkning og skæve ideer har været vores varemærke i SUS´ første 25 år – vi agter at fortsætte ad den vej længe endnu!

Per Holm
direktør