Barsel2 DEBAT

7 organisationer: Øremærket barsel til fædre vil gavne hele familien

[DEBATINDLÆG] På vegne af en række børne- og familieorganisationer vil vi sige tak til ministeren for at sige ja tak til EU’s direktiv om øremærket barsel

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har meldt ud, at han vil undlade at søge dansk dispensation fra det EU-direktiv, der skal sikre øremærket barsel til far.

Det ser vi meget positivt på, for der findes nemlig grundig dokumentation for, at øremærket barsel til fædre gavner hele familien.

Fædrebarsel styrker forholdet mellem far og barn

En tæt relation til begge forældre giver børn de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære – både helt tidligt og også senere i barndommen. Det viser en ny kortlægning af forskning på området udarbejdet af Center for Børneliv.

Jo længere far tager barsel, jo mere engagerer han sig i børneomsorgen – i form af fysisk nærhed, læsning og leg med barnet.

Vi ved også fra den danske socialforsker Mai Heide Ottosen, at fædre, der er tidligt på banen i børneomsorgen, oftere bevarer et tæt forhold til deres børn efter en skilsmisse. Det handler kort og godt om børns ret til tid med begge forældre – især i de afgørende første leveår.

Mor har et naturligt forspring i forældreskabet som dén, der kan føde og amme, og det kan udfordre fars tidlige relationsdannelse til sit barn. Hvis vi skal sikre, at børn får mulighed for at opbygge tætte relationer til begge forældre, er det vigtigt at styrke fars vilkår.

Den danske forsker Anna Sofie Bach anbefaler, at far får mulighed for alenetid med sit barn, da det kan skærpe fædres selvstændighed i forældrerollen. Blandt andet derfor er det så glædeligt, at den øremærkede barsel til far nu bliver en realitet i Danmark.

Danske fædre vil gerne på barsel – og mødrene bakker op

Vores nordiske nabolande har for flere år siden indført individuel øremærket barsel til fædre, og tallene taler deres eget tydelige sprog, der viser at lovgivning på området virker: Mens norske fædre tager 19 %, svenske fædre 28% og islandske fædre 29% af familiens samlede barsel, tager danske fædre kun ca. 11 % af barslen. Det viser Nordisk Samarbejdes statistiske opgørelser fra 2018.

For selvom fædre i Danmark formelt set i mange år har haft ret til at dele barslen med mor, så kan det være en udfordring at gøre brug af denne ret. Fædre tager nemlig kun barsel, hvis deres nærmeste leder billiger det – og hvis det er accepteret blandt deres mandlige kolleger. Det viser den danske sociolog Lotte Bloksgaards forskning.

Og de danske fædre vil gerne på barsel – og mødrene bakker op: En ny repræsentativ undersøgelse, som Forum For Mænds Sundhed har taget initiativ til, viser at der er flertal for, at forældre bør dele barslen mere ligeligt, og at fædre skal tage mere barsel, end de gør nu. Det gælder 69 pct. af mændene og 59 pct. af kvinderne, som erklærer sig enige eller overvejende enige. Over to tredjedele af både mænd og kvinder mener også, at fædre via lovgivning skal tildeles mere orlov end det nu er tilfældet.

Fædre i sårbare eller udsatte familier kan have glæde af strukturel medvind i form af øremærket barsel. De kan være en overset ressource, og kan ofte føle sig hensat til sidelinjen. Det er Socialt Udviklingscenter SUS’ erfaring efter at organisationen i en årrække sammen med en række kommuner har arbejdet for at inddrage denne gruppe fædre mere i børneomsorgen. Hvis faderrollen skal styrkes, kræver det hjælp og støtte. Både praktisk og strukturelt.

Mor bliver mere tilfreds med parforholdet, når far tager barsel

En lovgivning, der stiller begge forældre mere lige i forhold til barsel, gavner kvinders position på arbejdsmarkedet og fremmer ligeløn. Men der er flere gode grunde til, at fædrebarsel særligt vil gavne mødrene.

Mødre og fædre fordeler de huslige pligter mere ligeligt mellem sig, når far tager barsel – det viser et amerikansk sociologisk studie fra 2019. Det kan være en væsentlig grund til, at fædrebarsel også øger mors tilfredshed med parforholdet – en faktor, der er værd at tælle med i en tid, hvor omkring halvdelen af alle par bliver skilt.

Der er nemlig sammenhæng mellem fædrebarsel og en lavere risiko for samlivsbrud – det finder både den danske socialforsker Mai Heide Ottosen og den svenske professor i demografi Ann-Zofie Duvander.

Øremærket fædrebarsel er en god investering i hele familien

De mange undersøgelser viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er for børn at have tid med begge forældre, og hvor meget fædrebarsel kan gavne både ligestilling og trivsel i familierne.

Derfor er vi mange, der er glade for, at ligestillingsministeren har valgt at støtte op om EU’s direktiv, der vil sikre to måneders øremærket barsel til far.

Læs mere om forskningen til grund for artiklen:
Vidensnotat: Far og Barn
Nyhedsartikler 2019: Rundt om Far – sidste nyt

Kronik bragt i Politiken 31.8.2019. Skrevet i samarbejde mellem Forum For Mænds Sundhed, Mødrehjælpen, Socialt Udviklingscenter SUS, Familiepolitisk Netværk, Dare Gender, Foreningen Bedre Barsel og Center for Børneliv