Casebotilbud udvikling

Kvalitet i botilbud - udvikling af indsatskatalog

SUS skal sammen med VIVE og Københavns Professionshøjskole undersøge kvaliteten i botilbud til borgere med psykiske og sociale problemer. Resultaterne formidles i et indsatskatalog til kommuner og botilbud.

Socialstyrelsen gennemfører i perioden 2019-22 en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. Et af initiativerne er udvikling af et indsatskatalog om god kvalitet på botilbud for borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder efter Servicelovens §§ 107 og 108. Indsatskataloget skal understøtte og inspirere ledere og medarbejdere i kommuner og botilbud i deres arbejde.

Kataloget beskriver kerneelementer i en indsats af god kvalitet og præsenterer metoder og redskaber, som botilbuddene kan bruge i deres arbejde med at udvikle kvaliteten. Indsatskataloget udarbejdes på baggrund af litteraturgennemgang, casestudier i samarbejde med en række botilbud, der er langt i udviklingen af kvaliteten, og i dialog med en række eksperter.

Læs mere om det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien på Socialstyrelsens hjemmeside.