Unge-psykisk-sarbare-martin-miranda-C9Hu-8Zr8Og-unsplash Tidlig indsats og forebyggelse Martin Miranda, Unsplash

Forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Projektet har fokus på at udvikle og pilotteste forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed.

I de senere år har der i stigende grad været fokus på den brede og voksende gruppe af unge, som mistrives eller har mentale helbredsproblemer. De unge bliver ramt på indre dimensioner som fx stress, lavt selvværd, lav tilfredshed med livet og oplevelser af ensomhed, samt på sociale dimensioner som deltagelse, netværk, tilknytning til uddannelse og arbejde m.m.

Et stigende antal unge søger og får hjælp i de kommunale psykosociale indsatser. Men vurderingen er, at der i vidt omfang er mangel på vidensbaserede indsatser som med et forebyggende sigte formår at styrke de unges trivsel og livsmuligheder ved at sætte tidligt ind. Med de nye forebyggelsesparagraffer i Serviceloven (fx § 82b) er det muligt at tilbyde forebyggende, tidsafgrænsede socialpædagogiske forløb. Men der er et betydeligt behov for systematisk metodeudvikling på dette område.

Projektet er en del af Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram.

SUS har derudover lavet en afsluttende evaluering af fire kommuners modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed. Evalueringsrapporten, der er lavet i samarbejde med Implement Consulting Group, belyser bl.a. indsatsernes resultater i forhold til at øge de unges trivsel.