Netværk der bærer
I gang

At skabe netværk, fællesskab og deltagelse for og sammen med anbragte unge

Støtte til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere eget hjem

Mange unge med anbringelsesbaggrund står i sårbare situationer, når de forlader deres anbringelseshjem for at stå på egne ben. Det skyldes blandt andet, at de ofte mangler et stærkt netværk, der kan støtte op om dem.

Dette projekt har til formål at udvikle redskaber, tilgange og modeller, som kan bidrage til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere eget hjem. Projektet er et samarbejde mellem SUS, De Anbragtes Vilkår og seks opholdssteder under organisationerne LIVSVÆRK, KFUMs Sociale Arbejde, Jysk Børneforsorg og Københavns Kommune.

I gennem hele projektet udgør nuværende og tidligere anbragte børn og unges erfaringer et centralt omdrejningspunkt.

Projektet forløber i fire faser.

I projektets første fase nedsættes et undersøgelsesteam bestående af medarbejdere fra SUS og tidligere anbragte unge fra De Anbragtes Vilkår. Undersøgelsesteamet gennemfører besøg på de seks opholdssteder. Formålet er at indsamle viden om de unge og deres oplevelse af deres netværk samt om opholdsstedernes måde at arbejde med dette på.

Den indsamlede viden skal bruges som afsæt for udvikling af ideer i projektets anden fase, hvor både nuværende og tidligere anbragte unge og medarbejdere fra opholdsstederne inviteres til udviklingssprint og efterfølgende kvalificeringsworkshop. Her bidrager deltagerne i udviklingen og udvælgelsen af ideer til, hvordan opholdsstederne kan styrke børn og unges netværk.

Når ideerne er udviklet og kvalificeret, afprøves de i tredje fase på opholdsstederne. Under afprøvningen justeres tiltagene løbende, inden de tiltag, der har vist sig mest virkningsfulde, spredes til andre opholdssteder i projektets sidste fase.