resonans-else-og-lone nyhed Foto: Tine Harden

Resonans giver bedre trivsel og arbejdsmiljø

Resonans i relationerne mellem borgere og ansatte kan gøre en forskel for begge parter. Relationerne bliver mere livgivende, borgerne får mere indflydelse, og arbejdsmiljøet for personalet bliver bedre. Det viser erfaringer fra et udviklingsprojekt i socialpsykiatrien i tre kommuner.

En god og tillidsfuld relation er et godt grundlag for at få samarbejdet med andre mennesker til at fungere optimalt. Det er ikke noget nyt! Det har fagfolk på social- og sundhedsområdet lært og erfaret gennem mange år.

Derimod er det nyt at sætte fokus på begrebet resonans. Dets mulighed for at påvirke samarbejde, beslutninger, ansvars- og opgavefordeling, aktiviteter, arbejdsgange osv. på sociale botilbud og lignende steder.

Resonans og dissonans findes i alle menneskelige relationer og skaber muligheder eller sætter begrænsninger for, hvor fremgangsrig eller ødelæggende en relation kan blive.

Lars Lorentzon, psykolog – i Social Kritik nr. 138, 2014

Sammen med socialpsykiatrien i Høje Taastrup, Odense og Fredericia Kommuner har SUS gennemført et treårigt udviklingsprojekt om resonans og livgivende relationer i socialpsykiatrien. Jeg har været med til at evaluere projektet.

Resonans er mere end en god relation

Hvad er resonans? Resonans er mere end en god relation. En relation med resonans viser sig som ’En umiddelbar samklang mellem to mennesker, der kan katalysere samarbejdet’ (jf. evalueringsrapporten ’Resonans – når relationer får liv’). Nogle gange kan vi mærke resonans allerede ved det første møde med et menneske, vi ikke kender, mens resonans andre gange opstår over tid.

Resonans kan sammenlignes med tillid. Du kan have tillid til et menneske ved første kontakt, andre gange må tilliden bygges op over tid. Du kan også have tillid til bestemte evner, som en person har. Eksempelvis har jeg tillid til de gode råd, min nabo giver mig om planterne i min have. Men jeg ville aldrig spørge ham til råds i økonomiske spørgsmål.

På samme måde kan en borger have tillid til en bestemt ansat, når det gælder spørgsmål om kost og ernæring, mens borgeren hellere vil tale med en af de andre ansatte, når det handler om forholdet til familien.

Det kan være, en borger vælger ’Anne’, fordi hun er god til at give et kærligt spark, når der er brug for det, men hellere vil tale med ’Jesper’, når noget er svært.

Medarbejder i socialpsykiatrien

Det modsatte af resonans er dissonans. Når der er dissonans mellem mennesker, har vi mest lyst til at trække os væk fra hinanden, vi mærker følelser som uro, ubehag eller vrede. Fælles for resonans og dissonans er, at vi berøres af hinanden.

Resonans gav mere  brugerindflydelse

Resonansprojektet i de tre kommuner handlede om at sætte fokus på resonans i relationerne i socialpsykiatrien. Antagelsen var, at mere kvalitet i relationerne ville føre til et bedre arbejdsmiljø for de ansatte – og mere tilfredshed hos borgerne. Og det holdt stik, ifølge de ledere og medarbejdere, der var med i projektet.

Jo bedre resonans, jo større mulighed for succes og for at mestre dit arbejde. Du skaber værdi for den enkelte person. Det har jo stor effekt i forhold til dit arbejdsmiljø.

Medarbejder i socialpsykiatrien

For borgerne betød resonansprojektet, at de fik mere indflydelse. I dag vælger de i højere grad at samarbejde med ansatte, som de kan mærke, at de har resonans med. Nogle vælger også at samarbejde med ansatte, som kan udfordre dem – eller som bare er gode til noget helt bestemt, som borgeren ønsker at få glæde af.

Der er flere eksempler på, at borgere gennem kendskabet til resonans og fælles aktiviteter i projektet fik modet til at lytte mere til sig selv og tillade sig selv at vælge relationer til og fra. Denne mulighed for til- og fravalg gør, at borgerne bliver mere opmærksomme på egne følelser og behov og i højere grad føler sig motiverede til at være aktive i forhold til deres planer og mål.

Personalet fik mere fokus på kerneydelserne

Personalet oplevede både fordele og ulemper ved at sætte fokus på resonans. De har fået mere fokus på kerneydelserne, og på hvordan de kan støtte borgerne med udgangspunkt i de mål og behov, de aktuelt har. Personalet mærker også mere liv i relationerne – både til borgere og hinanden. Den nye måde at fordele kontaktpersoner på betyder, at kvaliteten af relationerne er noget de i langt højere grad er opmærksomme på og taler om i hverdagen.

Personalet oplever, at arbejdsmiljøet er mere trygt og sikkert, fordi konfliktniveauet er lavere end tidligere, og risikoen for trusler og vold dermed også er sænket.

Vi bliver nødt til at tænke anderledes. Altså at man byder ind med sin faglighed, der hvor det giver mening. Og det endte jo faktisk ud i, at borgerne lynhurtigt fandt ud af, hvem de kunne bruge til hvad.

Medarbejder i socialpsykiatrien

Samtidig har flere ansatte oplevet, at det var psykisk hårdt ikke at blive valgt af borgerne. Det har betydet, at de ansatte er blevet mere bevidste om, hvad borgerne efterspørger, og hvad de med deres kompetencer kan tilbyde borgerne.

Resonansspiralen

Evalueringen af resonansprojektet viser, at tilgangen med resonans slår bedst igennem, når den bliver en integreret del af fagligheden og kulturen det pågældende sted.

Ved at arbejde med resonans kan man tænke arbejdsmiljø, faglighed og relationsarbejde sammen og sætte gang i en positiv spiral.

skaermbillede-2014-09-26-kl-14-12-04

Jeg ser resonans som en tilgang, der kan understøtte både kvalitet, faglighed, fokus på kerneydelsen, brugerindflydelse og forebyggelse af konflikter og vold. Jeg oplever, at der er en klar sammenhæng mellem resonans og social kapital – det vil sige værdien af de gode sociale relationer – på arbejdspladsen.

Både resonans og social kapital har betydning for tillid, kommunikation og samarbejde mellem borgere og ansatte samt for samarbejdet internt i personalegruppen. Begge begreber har også fokus på kerneydelsen, hvilket giver rigtig god mening i brancher, hvor kerneydelsen er nært knyttet til relationen mellem borgere og ansatte.

 Citater fra medarbejdere er fra interviews foretaget i forbindelse med evalueringen af projekt Resonans – den livgivende relation

 

Læs mere om resonans
Social Kritik juni 2014 – temanummer om resonans
Evalueringsrapport: Resonans – når relationer får liv
Inspirationskatalog i resonans
Film: Resonans – den livgivende relation