blog-janaur 9. januar 2014 (foto: Das Büro)

Konflikter og vold - en faglig udfordring

Voldsforebyggelse på arbejdspladsen går på to ben. Det handler både om at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og om at sikre, at borgeren får en god behandling og service.

Langt de fleste konflikter og voldsepisoder på arbejdspladser kan forebygges. Det viser undersøgelser og erfaringer fra de mange arbejdspladser, som gør en aktiv indsats for at undgå konflikter, trusler og fysisk vold.

Det er vigtigt at understrege, at vold mod medarbejdere hører til undtagelsen. De fleste timer, dage, uger og måneder forløber uden vold og trusler på offentlige arbejdspladser som hospitaler, plejecentre, døgn- og fritidstilbud, offentlige kontorer m.fl. Alligevel er pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og socialrådgivere nogle af de faggrupper, som oftest udsættes for trusler og vold, når de er på arbejde.

Det er blandt andet vigtigt, fordi trusler og fysisk vold i form af for eksempel slag, spark og riv kan have alvorlige og langvarige konsekvenser. Både for den medarbejder, det går ud over, for kollegerne, for arbejdspladsen som sådan – og for den borger, som begår overgrebet. Endelig har volden også store samfundsøkonomiske konsekvenser. Undersøgelser viser, at sygedage på grund af trusler og vold koster samfundet op mod en milliard kroner om året!

Arbejdsmiljø og faglighed

Den vold, som ansatte i social- og sundhedssektoren risikerer at møde, er ofte udtryk for frustration og magtesløshed. Udtryk for, at borgeren ikke føle sig set, hørt, anerkendt eller respekteret.

I projekt Vold som Udtryksform har vi gennem en årrække arbejdet med at forebygge vold på arbejdspladser. En af de allervigtigste erfaringer er, at hvis man udelukkende betragter voldsforebyggelse som en disciplin, der handler om at beskytte medarbejdere mod aggressive borgere, brugere og patienter, risikerer man flere konfrontationer og mere vold. Det er afgørende at have fokus både på medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed og på at sikre borgeren en god behandling og en god service.

Voldsforebyggelse er med andre ord ikke kun et spørgsmål om arbejdsmiljø. Det handler i lige så høj grad om faglighed og om den ydelse, som de ansatte leverer til borgerne.

Voldsforebyggelse er med andre ord ikke kun et spørgsmål om arbejdsmiljø. Det handler i lige så høj grad om faglighed og om den ydelse, som de ansatte leverer til borgerne.

I social- og sundhedssektoren handler faglighed blandt andet om at have et grundigt kendskab til de borgere, man arbejder for og med. At kende til de kompetencer, udfordringer og behov, de har, og at kunne levere den behandling eller ydelse, de har brug for.

Voldsforebyggelse – en fælles interesse

En anden erfaring fra projekt Vold som Udtryksform er, at medarbejdere og borgere grundlæggende har en fælles interesse i at undgå vold. Kun i ekstreme tilfælde gør det sig ikke gældende.

På arbejdspladser, hvor man har kontakt med de samme borgere gennem længere tid, er det oplagt at inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde. Det gælder for eksempel på bosteder for mennesker med udviklingshæmning eller sindslidelse, i dagtilbud til hjemløse og misbrugere, på plejecentre, i hjemmeplejen, på døgninstitutioner og hospitalsafdelinger.

Et godt afsæt er at spørge borgerne, hvordan de oplever den støtte, de får. Om de har den indflydelse på dagligdagen, de ønsker. Om de føler sig hørt, anerkendt og inddraget – og i øvrigt godt behandlet. Hvis ikke borgeren kan se og mærke, at han eller hun har indflydelse på sit liv, øges risikoen for konfrontationer og vold.

Åbenhed er første skridt

Vold på arbejdspladsen er ikke den enkelte medarbejders problem. Det er en udfordring for hele arbejdspladsen.

Derfor er første skridt i arbejdet med at forebygge trusler og vold at skabe åbenhed om de episoder, der forekommer, og om konsekvenserne for de involverede. Kun på den måde bliver det muligt at tage hånd om de ramte og at forebygge lignende episoder i fremtiden.

Når ledere og medarbejdere erkender udfordringerne, kan forebyggelsesarbejdet for alvor tage retning og fart.