2013_3_22_SUS_Voldsbog_001 28. november 2013

4 år mere: Ny bevilling til volds­forebyggelse på arbejdspladsen

En bevilling fra Satspuljen gør det muligt at fortsætte den landsdækkende indsats Vold som Udtrtyksform.

SÅDAN – fire år mere! Nyheden om den fortsatte satspuljebevilling til Vold som Udtryksform skabte glæde i SUS.

– Vi er meget glade for bevillingen, som gør det muligt at fortsætte arbejdet. Arbejdet med at forebygge vold og trusler på arbejdspladser landet over. Her er Vold som Udtryksform en central og samlende aktør. Det siger Bjarne Møller, chefkonsulent i SUS og projektleder for Vold som Udtryksform.

Vold kan forebygges

Vold som Udtryksform har i en årrække arbejdet med at udvikle metoder til, hvordan man kan forebygge og håndtere vold på arbejdspladser på primært social- og sundhedsområdet.

Indsatsen har været med til at sætte vold som arbejdsmiljøproblem på dagsordenen og holde fokus på det. Og den har sat spor i praksis, på bosteder, døgninstitutioner, plejehjem, skoler, hospitaler, jobcentre mv.

Mange arbejdspladser har i dag øget bevågenhed om vold som arbejdsmiljøproblem. Og mange har hentet – og henter løbende – viden, redskaber og inspiration fra Vold som Udtryksforms mange materialer, temadage, kurser og længerevarende udviklingsforløb i fx arbejdspladslaboratorier.

– Vi kan se, at arbejdet nytter. Når man har vedvarende fokus på at identificere, forebygge og håndtere vold, er det med til at nedbringe antallet af voldsepisoder. Dermed  er man med til at reducere voldens skadevirkninger og sygefravær, som er en meget stor udgift for samfundet, siger Bjarne Møller.

Erfaringerne skal bredes ud

Arbejdet med at forebygge volden fortsætter nu de næste fire år.

– Vi vil fortsat arbejde med at udvikle metoder til voldsforebyggelse. Vi vil arbejde for, at de mange gode erfaringer fra social- og sundhedsområdet kommer endnu længere ud, også til arbejdspladser på det private område. Vores erfaring er, at mange af de metoder, der er udviklet også kan bruges på de andre områder, fx i banker og butikker. Omvendt er der givetvis også metoder og værktøjer, som kan inspirere den anden vej rundt, siger Bjarne Møller.

Også fremover vil Vold som Udtryksform samarbejde bredt, understreger han:

– Vi har gode erfaringer med at inddrage alle aktører i den voldsforebyggende indsats. Alt fra faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, branchearbejdsmiljøråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt selvfølgelig – og ikke mindst – arbejdsmiljørepræsentanter, til ledere, medarbejdere, brugere og borgere ude på arbejdspladserne.

Hent aftalen om satspuljen 2014 på beskæftigelsesområdet.
Læs mere om SUS’ arbejde med voldsforebyggelse på Vold som Udtryksforms hjemmeside.
Den 16. januar holder Vold som Udtryksform oplæg på Arbejdstilsynets konference om voldsforebyggelse.